ANBI: Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis

Naam  : Proxima Terminale Zorg Hospice & Thuis
Volgens statuten  : Stichting Hospice Nieuwegein
Postadres  : Veldhoeve 1, 3438 LL Nieuwegein
Bezoekadres  : Hogerhoeve 2, 3438 MK Nieuwegein
Telefoon  : 030 605 08 20
Email  : info@proxima-terminalezorg.nl
KVK  : 30187993
RSIN  : 815011829
IBAN  : NL92RABO0381025845

Bestuurssamenstelling

Hannie van Baren  : Voorzitter
Mirjam Willaert  : Secretaris
Wim van Muiswinkel  : Penningmeester
Aty van Aarnhem  : Algemeen bestuurslid
Monigue Weise  : Algemeen bestuurslid
DesireeLigtmans  : Algemeen bestuurslid
Tineke Reincke  : Afgevaardigde vrijwilligers

Medewerkers

Ineke Aalderink  : Directeur
Dineke Neeleman  : Coördinator
Annet Hek  : Coördinator
Trudi Wigmans  : Coördinator
Dolinda van der Hulst  : Coordinator Thuis & PR
Florette Eikelenboom  : Financiële administratie
Yvonne Langerak  : Huishoudelijk medewerkster

Beloningsbeleid

Proxima terminale-zorg Hospice & Thuis is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers mogen gemaakte onkosten zoals reiskosten declareren.

Doelstelling

Steeds meer mensen willen het laatste stukje van hun leven thuis doorbrengen en thuis sterven. Maar thuis en terminaal zieke verzorgen is lichamelijk en geestelijk zwaar. Zeker op het laatst als de zieke dag en nacht hulp nodig heeft. Een vrijwilliger, die de verzorging even overneemt, kan eraan bijdragen dat de mantelzorgers hun zware taak volhouden waardoor aan de wens van de zieke om thuis te sterven kan worden voldaan. De hulp van vrijwilligers is altijd aanvullend op wat de mantelzorgers doen. Zij nemen geen taken van beroepskrachten over. De vrijwilligershulp kan bestaan uit het waken bij, luisteren naar en praten met de zieke, het geven van persoonlijke verzorging en het bieden van ondersteuning aan familie en vrienden. De vrijwilligers zijn deskundig. Zij krijgen een gedegen opleiding.
Verslag uitgeoefende activiteiten: Jaarverslag 2020

Financiele verantwoording

Proxima Terminale Zorg is lid van Landelijk Steunpunt VPTZ te Bunnik en Proxima Terminale Zorg maakt deel uit van het Netwerk Palliatieve en Terminale Zorg Utrecht Zuid. Financieel verslag 2019